Saturday, March 24, 2012

โปรแกรมSilverlight 3.0.50106

Download Silverlight 3.0.50106 โปรแกรม Browser ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาจาก Microsoft บริษัทยักษ์ใหญ่ ที่ได้พัฒนา IE มาแล้วก่อนหน้านี้ และได้พัฒนาตัวนี้ขึ้นมาอีกตัว เพื่อเป็นทางเลือก ให้ท่านสามารถเลือกใช้ Browser ได้ ซึ่งโปรแกรม Silverlight นั้นลองรับ AJAX java VB และภาษาอื่นๆ? อีกมากมายในเว็บไซต์? และยังรองรับในระบบปฏิบัติการ MAC และ Windows แต่ไม่ลองรับ Linux ตัวโปรแกรม Silverlight 3 นั้นยังลองรับภาษาไทยแบบเต็มรูปแบบ มีการแสดงผลภาษาไทยได้อย่างถูกต้องอีกด้วย ดังตัวอย่าง Screensort ด้านล่าง ที่ได้ทำการทดสอบภาษาไทย และสระในภาษาไทย Microsoft Silverlight ist ein Browser-Plugin, das erlaubt eine programmierbare Funktionen wie Animationen, Vektor-Grafik-und Audio-Streaming-Video f?r  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม