Friday, March 23, 2012

โปรแกรมSunbelt Personal Firewall 4.6.1861

Download Sunbelt Personal Firewall 4.6.1861 โปรแกรม Firewall อีกตัวที่น่าใช้งานมาก ด้วยความเสถียรภาพ และประสิทธิภาพในการทำงานของโปรแกรมนี้ จึงทำให้โปรแกรมนี้ เป็นที่นิยมกันในคนส่วนมาก และขนาดของโปรแกรมเพียงไม่กี่เมกเท่านั้นเอง ซึ่งกินทรัพยากรของเครื่องน้อยมาก สำหรับผู้ที่ต้องการ Firewall ไว้ป้องกันเครื่องคุณให้พ้นจากไวรัสต่าง ๆ ที่มาจาก Internet ควรต้องมี Firewall ติดเครื่องไว้ซักตัว Defend yourself from hackers. Secure your PC using a 100% free firewall. Sunbelt Personal Firewall (SPF), formerly known as the Kerio firewall, called our favorite by PC Magazine. The Windows Firewall (each  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม