Saturday, March 24, 2012

โปรแกรมSeaMonmain 2.0.3

Download SeaMonmain 2.0.3 SeaMonmain ที่ถูกสร้างขึ้นมาในรูปของนกสีฟ้า ซึ่งส่วนใหญ่แล้วคนไทยจะไม่ค่อยรู้จักกันมากนัก เพราว่าไม่ค่อยมีใครไ้ด้ใช้โปรแกรมนี้ แต่ทั้งนี้โปรแกรมนี้ก็เป็นโปรแกรมที่พัฒนามาให้ใช้งานได้แบบ Freeware กันเลยทีเดียว เพราะฉะนั้น ถ้าใครอยากที่จะทดสอบใช้งานโปรแกรมนี้ก็สามาีรถทดสอบใช้งานกันได้เลยครับ ซึ่งโปรแกรมนี้ได้ถูกพัฒนาขึ้นโดยองค์กรของ Mozilla ซึ่งได้พัฒนา Firefox ให้เลื่องชื่อมาแล้ว เพราะฉะนั้น ความเชื่อมันในคุณภาพของโปรแกรมย่อมมีสูงด้วยเช่นกัน และ add-on ก็มีเยอะอีกด้วย SeaMonmain might be a Net browser, advanced e-mail and newsgroup client, IRC client and HTML editor fundamental all your Net Requirements in one application. * Tabbed browsing delivers you a better approach to  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม