Thursday, March 8, 2012

FastPictureViewer 1.5

FastPictureViewer 1.5 โปรแกรมคุณภาพที่ขึ้นชื่อว่า เป็นโปรแกรมที่เปิดรูปภาพได้เร็วที่สุด “FastPictureViewer 1.5″ ด้วยความสามารถของโปรแกรมและการออกแบบด้วยหลักการทางคณิตศาสตร์พบว่า การเปิดรูปที่ใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์เข้ามาช่วย ทำให้การแสดงผลเกิดความ Real-Time ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเห็นรูปและแสดงผลรูปได้ทันที Algorithm นี้ได้ถูกบรรจุลงในโปรแกรม FastPictureViewer 1.5 เพื่อเพิ่มความสามารถให้กับการเปิดรูปของมัน ทำให้โปรแกรม FastPictureViewer 1.5 มีความสามารถและมีความเร็วในการเปิดรูปมาก ๆ โดยได้ถูกพัฒนาจากองค์กร Axel Rietschin Software Developments เพื่อให้ผู้ใช้งานได้ใช้งาน Free เพราะฉะนั้นคุณสามารถ ดาวน์โหลด FastPictureViewer 1.5 ไปใช้งานได้ฟรี  See More..

บทความที่ได้รับความนิยม